php 小函数集锦,打印三角形,冒泡法排序

 • 内容
 • 评论
 • 相关

打印三角形:

for($i = 0; $i <=3; $i++){
  for($j=0; $j <= 3-$i; $j++){
    echo '&nbsp;';
  }
  for($k=0; $k <= 2*$i; $k++){
    echo '*';
  }
  echo '<br />';
}

方法二:

for($i = 0; $i <= 3; $i++){
  for($j=0; $j <= 2*$i; $j++){
    $triangle[$i][] = '*';
  }
}
for($j = 0; $j < count($triangle); $j++){
  for($k = 0; $k < (7-count($triangle[$j]))/2; $k++){
    $space[$j][] = '&nbsp';
  }
}
for($h = 0; $h < count($space); $h++){
  $triangle[$h] = array_merge($space[$h],$triangle[$h]);
}
for($x= 0; $x < count($triangle); $x++){
  $triangle[$x] = join('',$triangle[$x]);
  echo $triangle[$x].'<br />';
}

冒泡法排序:

<?php
  $array = array(3,6,8,4,0,10,78,67,100);
  for($i = 0; $i < (count($array)-1); $i++){
    for($j = $i+1; $j < count($array); $j++){
      if($array[$i]>$array[$j]){
        $tmp = $array[$i];
        $array[$i] = $array[$j];
        $array[$j] = $tmp;
      }
    }
  }
  echo '<pre>';
  print_r($array);
  echo '</pre>';
?>

当然,程序的实现方法千差万别,易读和通用是关键之一,重要的思维

评论

0条评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注