js的数组函数的用法

 • 内容
 • 评论
 • 相关

js的数组是一个很好用的东西,当然在js全民皆对象的形势下,也有很多不好的地方,例如我们在很多语言,java,php都有很多的现成类库实现数组的随机打乱,在js中我们不是很方便,于是来写一个js数组随机打乱顺序的程序:

function shuffle(arr) {
//使用while这个方法在数组数小的时候,随机效果不如for
//  var i = arr.length;
//  var ii = Math.floor(Math.random()*i);
//  while(i--){
//    if(i !== ii){
//      var tmp = arr[ii];
//      arr[ii] = arr[i];
//      arr[i] = tmp;
//    }
//  }
  var len = arr.length;
  var ii = Math.floor(Math.random()*len);
  for(var i = 0; i < len; i++){
    var tmp = arr[i];
    arr[i] = arr[ii];
    arr[ii] = tmp;
  }
  alert(arr);
}

当然,还有个简单的方法,就是sort,这个sort的比较原理是两两比较,然后换位。大数组的效率还是上述方法好。
从数组截取一段来使用,可以将数组作为环形

//数组作为环形,来取得其中的某一段
function arraySlice(arr,start,count){
  var part;
  part = arr.slice(start,start+count);
  if(start+count>arr.length){
      part = part.concat(arr.slice(0,(start+count)-(arr.length)));
  }
  return part;
}

评论

0条评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注